Regulamin

Informacje ogólne

1. Najpiękniejsze Zaproszenia jest studiem projektowym dostępnym pod adresem www.najpiekniejsze-zaproszenia.pl, należącym do Barbary Falkowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Bachu Studio Barbara Falkowska z siedzibą przy ul. Inflanckiej 11/115 w Warszawie, NIP 5242610710, REGON 363002526, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Konto bankowe mBank 63 1140 2004 0000 3902 7594 5843

2. Podejmując współpracę Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i akceptuje go w całości.

3. Najpiękniejsze Zaproszenia prowadzi sprzedaż projektów wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu.

Warunki zamawiania i płatności

1. Zamówienia składa się za pośrednictwem formularza zamówień dostępnego na stronie www.najpiekniejsze-zaproszenia.pl

2. Wypełniając formularz Klient składa ofertę kupna konkretnego towaru.

3. Złożenie zamówienia wraz zapłatą zaliczki na rachunek bankowy podany w wycenie oznacza zawarcie umowy na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Najpiękniejsze Zaproszenia.

4. Zamówienia, w których nieprawidłowo wpisano dane uniemożliwiające kontakt, nie będą rozpatrywane.

5. Zamówione zaproszenia i dodatki są realizowane po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie zaliczki w wysokości 50% ceny całkowitej

6. Nie wysyłamy projektów zaproszeń i dodatków do akceptacji przed wpłatą zaliczki.

7. Zabronione jest kopiowanie, upowszechnianie, modyfikowanie, sprzedawanie projektów wysłanych Klientowi do akceptacji.

8. Klient ma prawo odstąpić od umowy. Jednak koszty procesu projektowego, czyli zaliczka nie są zwracane Klientowi.

9. Najpiękniejsze Zaproszenia zastrzega sobie prawo do odmówienia lub wstrzymania realizacji zamówienia jeśli: zamówienie nie przekroczyło minimalnych ilości lub wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie.

10. Najpiękniejsze Zaproszenia zastrzegają sobie prawo do odmowy przygotowania projektu indywidualnego.

11. O każdym anulowanym zleceniu z winy Najpiękniejsze Zaproszenia studio powiadamia Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Kwota wpłaconej zaliczki zostanie zwrócona na konto Klienta.

12. Klient zobowiązany jest do przesłania dokładnego, poprawego tekstu jaki ma znaleźć się na zaproszeniu i dodatkach.

13. Najpiękniejsze Zaproszenia nie biorą odpowiedzialności za błędy w tekście powstałe z winy Klienta. Reklamacje związane z błędami nie wynikającymi z winy Najpiękniejszych Zaproszeń nie będą uwzględniane.

14. Najpiękniejsze Zaproszenia nie wykonują zleceń na pojedyncze ilości papeterii ani druków próbnych.

15. Najpiękniejsze Zaproszenia nie wykonują dodruków pojedynczych sztuk zaproszeń i pozostałych elementów papeterii ślubnej.

16. Najpiękniejsze Zaproszenia nie przekazują własnych projektów papeterii do realizacji w zakresie Klienta.

17. Najpiękniejsze Zaproszenia nie wykonują wydruków projektów Klienta.

18. W przypadku zamawiania próbek papeterii Klient zobowiązany jest uiścić w ciągu 3 dni opłatę za zamówione próbki. Próbki wysyłane są po zaksięgowaniu wpłaty.

19. Brak wpłaty za próbki w ustalonym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

20. Próbki wysyłamy z przykładowym tekstem zaproszenia lub dodatku.

21. Próbki wysyłamy tylko z gotowych wzorów zaproszeń dostępnych na stronie.

22. Próbki wysyłane są Pocztą Polską listem zwykłym. Istnieje możliwość zmiany formy wysyłki próbek za dopłatą.

Projektowanie i realizacja

1. W ciągu 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania zaliczki Najpiękniejsze Zaproszenia wysyłają Klientowi mailem projekty papeterii do akceptacji.

2. Termin przygotowania projektów indywidualnych to ok. 10 dni roboczych

3. W wypadku wysłania niekompletnych danych - istotnych w procesie projektowym, realizacja zamówienia wydłuży się o czas potrzebny do skompletowania niezbędnych informacji.

4. W wypadku wprowadzenia dodatkowych zmian w tekście proces projektowy może ulec wydłużeniu.

5. Wprowadzanie modyfikacji, dodatkowych zmian w tekście - nie będących wynikiem błędu Najpiękniejszych Zaproszeń są odpłatne 20 zł od zmiany.

6. Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia błędów językowych w przesłanych do akceptacji projektach.

7. Najpiękniejsze Zaproszenia nie bierze odpowiedzialności za błędy językowe zaakceptowane przez Klienta.

8. Po akceptacji przez Klienta tekstów i wszelkich zaistniałych zmian zaproszenia i dodatki zostają wysłane do druku.

9. Wprowadzanie modyfikacji w momencie wysyłki zaproszeń do druku jest niemożliwe.

10. Termin realizacji zamówienia od momentu akceptacji projektu wynosi 10 dni roboczych (termin ten nie zawiera czasu potrzebnego na dostarczenie przesyłki przez kuriera).

11. Wysyłka gotowego zlecenia następuje po wpłacie pozostałej kwoty na konto Najpiękniejsze Zaproszenia.

12. Gotowe zamówienie zostaje wysłane za pośrednictwem kuriera.

13. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w wycenie wysłanej Klientowi mailowo.

14. Najpiękniejsze Zaproszenia nie ponoszą odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

Ceny

1. Ceny wszystkich oferowanych elementów podane są na stronie internetowej.

2. Ceny elementów na stronie podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

3. Elementy papeterii niewyszczególnione w ofercie są traktowane jako niestandardowe i podlegają wycenie indywidualnej.

4. Najpiękniejsze Zaproszenia zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w ofercie cenowej.

5. Na specjalne życzenie Klienta firma wystawia faktury.

Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje powinny być składane na adres e-mail: basia@najpiekniejsze-zaproszenia.pl

2. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 7 dni roboczych.

3. Ewentualne różnice kolorystyczne występujące pomiędzy wydrukiem a projektem oglądanym na monitorze Klienta nie mogą być przedmiotem reklamacji, gdyż wpływ na to mogą mieć aspekty techniczne takie jak kalibracja monitora oraz różnice pomiędzy wyświetlaniem plików w profilu RGB a drukiem w profilu CMYK.

4. Kolorystka zamawianych zaproszeń może nieco odbiegać ( ok 5-7 %) od kolorystyki próbek tych zaproszeń (wysłanych przed pełną realizacją). Spowodowane jest to technicznymi warunkami drukarni. Reklamacje związaną z taką różnicą nie będą uwzględniane.

5. Reklamacji podlegają jedynie błędy w druku, towar uszkodzony lub niezgodny z zaakceptowanym projektem; reklamacji nie podlegają finalne wydruki projektu graficznego zaakceptowanego przez Klienta.

6. W przypadku uznania reklamacji druki wadliwe zostaną wydrukowane oraz przesłane na koszt Najpiękniejszych Zaproszeń.

Ochrona danych i wizerunku

1. Klient przekazując swoje dane celem realizacji zamówienia oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Klient wypełniając formularz zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Najpiękniejsze Zaproszenia, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Najpiękniejsze Zaproszenia zobowiązują się chronić dane osobowe i wizerunek Klienta, chyba, że Klient wyrazi zgodę na ich upublicznienie.

Prawa autorskie

1. Wszystkie projekty prezentowane na stronie internetowej www.najpiekniejsze-zaproszenia.pl są chronione prawami autorskimi i nie mogą być kopiowane, modyfikowane ani wykorzystywane bez zgody autorów.

2. Każde niezgodne z prawem korzystanie z poszczególnych jego elementów jest zabronione i może powodować odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

3. Najpiękniejsze Zaproszenia zastrzegają sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.

Postanowienia końcowe

1. Najpiękniejsze Zaproszenia zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez sądy powszechne, właściwe zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Sprzedawcy.